หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท

ให้บริการคัดหนังสือรับรอง และเอกสารชนิดอื่นๆ ที่สามารถคัดได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่นคัดหนังสือรับรอง คัดงบการเงิน คัดรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดตราประทับของบริษัท เรามีพนักงานคัดเอกสารให้ลูกค้าได้ทุกวันทำการและสามารถ scan ส่งเอกสารให้กับลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว หลังจากที่ลูกค้าได้โอนเงินค่าบริการให้กับเรา
บริการคัดหนังสือรับรอง งบการเงิน ข้อบังคับ รายชื่อผู้ถือหุ้น
รับรองตราประทับ(บอจ 3) หนังสือบริคณห์สนธิ(บอจ 2)  และแบบ บอจ ต่างๆ ถ่ายเอกสารทางทะเบียนและคัดงบการเงิน  พร้อมรับรองสำเนาจากนายทะเบียน ทั่วกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด ทั่วประเทศ